Opracowanie dokumentacji do Urzędu Patentowego RP w Łodzi

Opracowanie dokumentacjiZgłoszenie wynalazku lub pomysłu do Urzędu Patentowego RP wymaga przedłożenia szczególnej formy dokumentacji, składającej się z wielu ściśle określonych opisów, oświadczeń, dowodów i zastrzeżeń. W ramach usług świadczonych przez naszą kancelarię otrzymujesz pełną obsługę formalności. Sporządzoną dokumentację kompletujemy i dostarczamy do Urzędu Patentowego w Państwa imieniu. Opracowujemy dla Państwa nie tylko zgłoszenia wynalazków, wzorów użytkowych i przemysłowych oraz znaków towarowych, a także oznaczeń geograficznych czy topografii układów scalonych, ale również m.in.:

 • oświadczenia o korzystaniu z pierwszeństwa,
 • wnioski o udzielenie prawa ochronnego na zgłoszony wynalazek,
 • podania o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy,
 • wnioski o rejestrację międzynarodową,
 • wnioski o przedłużenie ochrony,
 • wnioski o dokonanie ogłoszenia w terminie wcześniejszym,
 • wnioski o zwolnienie z opłaty lub odroczenie opłaty,
 • wnioski o przywrócenie terminu,
 • wnioski o uwzględnienie uchybienia terminu z powodu nadzwyczajnych okoliczności,
 • wnioski o dokonanie zmian w rejestrach,
 • wnioski o przekazywanie korespondencji na dodatkowy adres,
 • wnioski o ponowne rozpatrzenie sprawy,
 • wnioski o wydanie decyzji w postępowaniu spornym.

Ponadto możemy w Państwa imieniu postarać się o udzielenie dodatkowych informacji lub sporządzenie/wydanie:

 • dowodu pierwszeństwa,
 • dowodu dokonania zgłoszenia,
 • duplikatu:
  • dokumentu patentowego,
  • świadectwa rejestracji,
  • świadectwa ochronnego;
 • wyciągów z rejestrów,
 • publikacji o:
  • udzielonym patencie,
  • udzielonym prawie z rejestracji,
  • udzieleniu prawa ochronnego.

Korzystając z naszych usług, otrzymują Państwo pełną opiekę nad Państwa sprawami, a nasza reprezentacja Klientów przed organami urzędowymi obejmuje również wnoszenie sprzeciwów od wydanych postanowień bądź decyzji Urzędu Patentowego, a także składanie wniosków o wniesienie skargi do Naczelnego Sądu Administracyjnego lub skargi nadzwyczajnej do Sądu Najwyższego.

Zobacz także: Utrzymywanie ochrony patentowej

 

Zmiany i uzupełnienia w opracowanej dokumentacji

W przygotowanej przez nas dokumentacji możemy dokonać zmian w treści opisu, zastrzeżeń oraz rysunków na różnych etapach postępowania – nawet w dokumentach, które zostały już złożone w Urzędzie Patentowym. Taka procedura możliwa jest nie tylko w ramach wezwania do uzupełnienia zgłoszenia lub wprowadzenia poprawek, ale również poza tokiem proceduralnym. Podejmujemy się również złożenia dodatkowej treści w trakcie trwania postępowania, w tym również dostarczenia kolejnych zdjęć bądź próbek materiału.