Jak określić wartość środka trwałego?

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się zwykle z koniecznością zgromadzenia odpowiednich składników majątku, pozwalających na realizację konkretnych zadań niezbędnych do oferowania poszczególnych produktów lub usług. Wykorzystywane w tym celu aktywa to na ogół maszyny, urządzenia lub pojazdy, a także budynki czy elementy ich wyposażenia. Te z nich, których przewidywany okres używania będzie dłuższy niż rok, są określane mianem środków trwałych.

Za sprawą uregulowań znajdujących się w przepisach podatkowych mogą one być poddawane amortyzacji, która w zamyśle ma dać możliwość ich pełnego odtworzenia w okresie, w jakim ulegną zużyciu. Proces ten wymaga jednak ustalenia wartości, od której będzie można wyliczać kolejne odpisy. Biuro rachunkowe prowadzące księgi firmy musi więc dokonać odpowiedniej wyceny. Przekonajmy się, jakimi metodami można to zrobić.

 

Jak wycenia się środki trwałe?

Podstawą wyceny środków trwałych jest ustalenie ich wartości początkowej. Robi się to zależnie od sposobu, w jaki zostały one nabyte. W przypadku kupna środka trwałego podstawą jest cena nabycia. Gdy nabycie było częściowo odpłatne, decyduje cena nabycia powiększona o wartość przysporzonego przychodu. W sytuacji, w której w grę wchodzi nabycie w drodze darowizny albo spadku, wartość wyznacza się, bazując na cenie rynkowej z dnia nabycia, chyba że umowa darowizny albo umowa nieodpłatnego przekazania podaje jej niższy poziom. Przy środkach trwałych wytworzonych we własnym zakresie, liczyć się będzie udokumentowany koszt ich przygotowania.

 

Co jest ważne przy określaniu wartości środków trwałych?

Wartość środków trwałych powiększa się o koszty związane z ich zakupem. Będą to wydatki na transport, załadunek i wyładunek, ubezpieczenie oraz montaż, a także opłaty i prowizje.

Czytaj dalej: Kogo dotyczy PiT-0?